European Horizons at the Prague University of Economics and Business

A Month of EuH Conversations – Josef Bič

Ve čtvrté části naší série A Month of EuH Conversations jsme měli tu čest promluvit s naším akademickým vedoucím, panem Josefem Bičem. Pan Bič učí na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, stál u zrodu naší Chapter a od té doby nás podporuje a pomáhá s veškerými našimi aktivitami. V akademických pracích se zaměřuje na aktuální problémy evropské integrace s důrazem na ekonomické aspekty. Podílel se také na několika výzkumných projektech pro Technologickou agenturu České republiky. Rozhovor vedla Iranda Chaki, manažerka pro sociální média a komunikaci.

Proč jste se rozhodl stát se akademickým vedoucím naší Chapter? Co vás přesvědčilo?

Setkal jsem se s Janou Stehlíkovou, která byla zakladatelkou pražské EuH Chapter a navrhla mi, abych se této funkce ujal. Předtím jsem o European Horizons nevěděl, ale když jsem se o tomto studentském think-tanku doslechl, byl jsem nadšený, že mohu být jeho součástí. Tato organizace se velmi liší od obvyklých studentských klubů, které na škole máme. Je založen mimo jiné na myšlence prohlubování znalostí o Evropě a evropské integraci. Je to organizace, která není omezena pouze zdmi naší univerzity, ale globálně propojuje univerzity v Americe, Evropě i Asii. Bylo zajímavé sledovat, jak jsou členové této organizace aktivní a zapálení. Od výběru témat diskusí až po jejich organizování – vše řídí a provádějí samotní studenti. Jelikož na fakultě učím hlavní a vedlejší specializaci Evropská ekonomická integrace, byl jsem vysoce motivován ke vstupu do této studentské organizace, protože jsem mohl své kurzy propojit s aktivitami EuH a učinit je tak zajímavějšími. Během svého vysokoškolského studia (tehdy Česká republika ještě nebyla součástí EU) jsem byl členem klubu s názvem „Mladí Evropané“, a tato zkušenost mou motivaci ještě zvýšila.

Na co byl tento spolek zaměřený? Pořádali jsme akce, kam jsme zvali politiky, zahraniční hosty a naše učitele, aby hovořili o různých tématech souvisejících s EU, například o vztahu České republiky k Německu nebo informování lidí o evropské integraci. Jednou z posledních aktivit klubu byla účast na proevropských kampaních před referendem. Bohužel v letech 2004/2005 klub zanikl, protože s přistoupením České republiky do Evropské unie zájem o tato témata poklesl. To vedlo k zajímavému pozorování, že čím blíže jsme se blížili ke vstupu do EU, tím skeptičtěji – nebo lépe řečeno opatrněji – se ke vstupu do EU stavěli čeští občané.

Co všechno obnáší vaše role akademického vedoucího EuH?

Myslím, že popis této role stanovuje European Horizons. Mým úkolem v této Chapter je vést studenty a poskytovat jim konzultace a rady, kdykoliv o ně požádají. Dle mého názoru to pro mě byla dosud poměrně jednoduchá role, protože naše Chapter patří od samého začátku k těm nejlepším a nejaktivnějším. V rámci naší Chapter jsme měli velmi pilné studenty, kteří našemu spolku na škole vybudovali skvělou pověst. Škola poskytuje dotace na výzkum, které jsou obvykle určeny jen studentům doktorského studia, ale poprvé jsme poskytli financování na intenzivní úrovni i magisterským studentům a navázali tak spolupráci s European Horizons. Díky tomu se mohli členové naší Chapter podívat do ostatních evropských zemí i do USA, kde se zúčastnili konferencí a diskuzí, kde potkávali studenty z jiných univerzit a vytvořili také nové studijní příležitosti pro studenty VŠE. Nyní jsme schopni každý rok vyslat dva členy naší pražské EuH Chapter na Evropskou studentskou konferenci v Yale, kde dostávají příležitost spolupracovat se studenty z celého světa.

Proč si myslíte, že je důležité, aby se studenti připojovali ke studentským platformám, jako je EuH? Jaké nové perspektivy mohou studenti přinést do veřejné diskuse?

Je nutné rozvíjet jejich schopnost komunikovat a obhájit své fakticky podložené názory, přičemž mohou navázat kontakt se studenty z rozdílných národností a kultur. Je to platforma, která studenty učí otevřenosti a umění vypořádat se s náročnými situacemi. EuH studentům pomáhá nejen v akademické rovině, ale prostřednictvím rozmanitých aktivit jim pomáhá připravit se i na profesní kariéru. Nejde jen o to, že se studenti seznámí s novými myšlenkami a perspektivami, ale prostřednictvím této organizace můžete získat nové přátele a vytvořit si širší síť kontaktů. Pomáhá také při vylepšování jazykových dovedností. Dnešní generace obecně hovoří anglicky mnohem plynuleji než starší generace, ale toto globální propojení jim prostřednictvím komunikace s rodilými mluvčími pomáhá dostat se na mnohem vyšší úroveň. Dalším souvisejícím benefitem je samozřejmě cestování. Pro naši Fakultu mezinárodních vztahů je také velice prospěšné mít pod svou střechou pobočku významné mezinárodní organizace, jako je EuH. Myslím, že dnešní studenti jsou oproti starší generaci otevřenější a mohou nabídnout nové a inovativní pohledy na diskutovaná témata. Mladá generace může mnohdy poskytnout lepší návod na to, jak čelit moderním výzvám. Mladí lidé dnes chtějí žít v udržitelném a zdravém prostředí a otázky týkající se klimatu nebo technologického rozvoje mezi nimi silně rezonují.

Myslíte si, že mladá generace je více proevropská než starší generace?

Myslím, že dělící čára je dána úrovní vzdělání. Mladší generace, která může svobodně studovat na univerzitách, je obecně optimističtější ohledně EU nebo jakékoli mezinárodní spolupráce. Na druhé straně jejich protějšci, kteří mají ukončené základní vzdělání, jsou přirozeně skeptičtější, bojí se spolupráce a nejsou tolik otevření jiným úhlům pohledu. Tito lidé preferují uzavřené hranice a nejsou ochotni přijímat nové myšlenky a politiky. Nelze říci, zda je mladá generace více proevropská, či nikoli, osobně znám také mnoho lidí ze starší generace, kteří jsou proevropští, ale tato míra skepse je u starší generace obecně vyšší.

Z hlediska vaší pozice vysokoškolského profesora výzkumného pracovníka zabývajícího se Evropskou unií a vývojem evropské integrace, jakou přidanou hodnotu shledáváte v aktivitách EuH pro studenty VŠE? Myslíte si, že by se někteří členové také mohli vydat vaší pracovní cestou?

Všichni studenti jsou různí a také mezi členy EuH má každý různé vlastnosti a předpoklady. Někteří již na doktorský stupeň úspěšně přešli a věřím, že tomu bude tomu tak i v příštích letech. Mohu ale říci, že někteří členové, kteří jsou v naší organizaci aktivní, jsou aktivní nebo pracují i ve svém volném čase. Jsou schopni trávit čas efektivně. To neznamená, že lidé, kteří nejsou členy EuH, tuto vlastnost nemají. I když je pravda, že členství v EuH dává člověku automaticky příležitost zúčastnit se mnoha zajímavých akcí a diskusí, a získat tak cenné znalosti. Je to také skvělá příležitost pro networking. Znám však mnoho lidí, kteří nejsou členy EuH, ale mírou své aktivity se jim vyrovnají.

Existují oblasti, na které by se podle vás měli členové EuH více zaměřit?

Myslím, že EuH již v současnosti pokrývá rozsáhlé oblasti témat, takže opomíjených témat opravdu není mnoho. Jednou z oblastí, která však podle mého názoru vyžaduje větší pozornost, je změna klimatu. Také by bylo prospěšné informovat širokou veřejnost o politikách a fungování EU. Vzhledem k tomu, že všichni naši členové jsou studenti a jsou již zaneprázdněni svou akademickou prací, je množství práce, kterou členové již vložili do EuH, dostatečné. Pokud chceme, můžeme najít mnoho oblastí, kterým lze věnovat více pozornosti, avšak omezený čas je pro všechny velkou překážkou a já tomu naprosto rozumím.

Máte nějakou zprávu pro mladé lidi ohledně důležitosti Evropské unie?

Myslím, že si tu důležitost již uvědomují! Je důležité, aby mladá generace hájila myšlenku Evropské unie a byla na ni hrdá. Mít pozitivní přístup k této myšlence. To neznamená, že by neměli řešit dění kolem EU nebo diskutovat o jejích negativních aspektech. Myslím, že bychom měli vysvětlit široké veřejnosti, zejména starší generaci, proč je EU důležitá. Lidé, kteří stále dávají přednost uzavřeným hranicím a ochranářským ekonomickým opatřením, potřebují vysvětlení, proč je EU příznivá. Například otevřené hranice neumožňují pouze cestování v létě na prázdniny, ale také umožňují takové aktivity, jako je program Erasmus+, což je pro studenty velice výhodné. Dnes existuje mnohem více takových příležitostí díky podpoře EU.

Celý svět se v minulém roce obrátil vzhůru nohama kvůli COVID-19. Věříte, že to bude mít i nějaké pozitivní vedlejší dopady?

Musím říct, že jsem ekolog. Oceňuji, že množství znečištění a emisí oxidu uhličitého se v důsledku současné situace snížilo. Dá se říci, že je to pro naše klima takové štěstí v neštěstí. Jedná se však o krátkodobý efekt. Pokud se podívám z dlouhodobějšího hlediska, domnívám se, že tato pandemie prokázala, že pro řešení jakékoli vážné situace je zapotřebí jednoty a spolupráce celé společnosti. Zpočátku pandemie státy jednaly samostatně, ale postupem času si uvědomily, že je důležité spolupracovat, zejména v rámci EU. Doufám, že se tato vlna solidarity v EU udrží a bude se v budoucnosti zvyšovat. Například když se podíváme na systém financování, skrze který budou poskytovány finanční prostředky zemím EU, na které COVID-19 dopadl nejtvrději a jejichž ekonomiky kvůli tomu tak výrazně utrpěly. V EU je to něco nového. Na začátku pandemie byl podle některých průzkumů veřejného mínění pohled na EU v České republice velmi kritický, protože EU nebyla zpočátku pandemie příliš aktivní. To se ale později změnilo, když EU převzala iniciativu. Nyní se přístup Čechů k EU výrazně zlepšil.

Kde vidíte naši EuH Chapter na VŠE za pět let?

Nejsem dobrý vizionář! Co bych si však přál, aby byla EuH Chapter na VŠE stále aktivní a nadále zastupovala studenty, jako to dělají naši současní členové. Protože si myslím, že právě teď máme skvělý tým s vizí, která má mezinárodní přesah. Samozřejmě máme také členy, kteří jsou skeptičtí ohledně určitých politik EU, což je ale přirozené a činí to diskuse více živé a otevřenější. A možná, pokud budeme moci v příštích pěti letech posílit členskou základnu, je mým velkým přáním uspořádat konferenci pod vedením naší Chapter, podobnou té, kterou pořádá univerzita v Yale. To je cíl, kterého bych chtěl s naší EuH Chapter dosáhnout.

Jaké budou hlavní výzvy pro EU v roce 2021? (Rozhovor byl veden začátkem prosince 2020)

Předpokládám, že se vyskytnou problémy spojené s brexitem. Také nevíme, jak se bude vyvíjet diskuse o nadcházejícím sedmiletém finančním rámci EU. Právě teď to vypadá, že rozhodnutí bude dosaženo během německého předsednictví, ale je zřejmé, že mezi klíčovými státy existují rozdíly a neshody. Rovněž není známo, jak se Evropský parlament postaví ke konečné dohodě mezi členskými státy. Pandemie bude i nadále klíčovým problémem – pokud bude trvat ještě převážnou část roku 2021, pak by ekonomika mohla utrpět ještě výrazněji. Jak jsme mohli vidět v minulosti, státy mají tendenci v těchto situacích přijímat protekcionističtější opatření, která by mohla být pro EU nebezpečná, ale doufám, že EU tyto výzvy překoná.

Příští rok Angela Merkelová odstoupí ze své pozice německé kancléřky. Jak to ovlivní vývoj EU a mohlo by to způsobit vakuum pro vedení v EU?

Naštěstí máme Emmanuela Macrona, který více než rád vyplní volné místo evropského lídra, ale aby se tak stalo, musí být znovu zvolen ve volbách v roce 2022. Jsem však velmi skeptický k tomu, že bude znovu zvolen. Doufám, že se v Německu najde nový lídr, který bude schopen navázat na práci kancléřky Merkelové. Ale i pokud se tak nestane, unie tu bude i nadále. V minulosti jsme měli období, kdy v EU nebyla silná osobnost, ale zvládli jsme to. Je škoda, že se Angela Merkelová chystá ukončit svou politickou kariéru, ale doufám, že bude i nadále aktivní při tvorbě politik a prosazování své vize ohledně EU, třeba i na nějaké pozici uvnitř EU.

Mockrát vám děkuji za rozhovor pro naši minisérii “A Month of EuH Conversations”.

I já děkuji!